BÜNTETÉSI TÉTELEK

18973769_1

Az alábbiakban az érvényes tűzvédelmi és munkavédelmi bírságokról szóló kormányrendeletek kivonata olvasható.

A 259/2011. (XII.7.)  Kormányrendelet szerint az alábbi tűzvédelmi bírságok szabhatók ki:

Tűzvédelmi szabálytalanságTűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/
1Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő100 0001 000 000
2Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elõ és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges200 0003 000 000
3Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz-, vagy robbanásveszélyt idéztek elõ100 0001 000 000
4Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított30 000/kijárat45 000/kijárat
5Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított60 000/kijárat90 000/kijárat
6Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal200 000/kijárat300 000/kijárat
7Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal300 000/kijárat400 000/kijárat
8Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül60 000/közlekedő100 000/közlekedő
9Az I. fokú tűzvédelmi hatósággal történt egyeztetés nélkül a kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 30%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével)100 0001 000 000
10A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése100 0003 000 000
11Jogszabály, vagy hatóság által elõírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló mûszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása60 000200 000
12Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított50 0001 000 000
13Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása50 0001 000 000
15A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó elõírások megszegése100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy
16Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével):
- készenlétben tartás hiánya50 000/készülék
- karbantartás hiánya30 000/készülék
17Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tûzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
a) legfeljebb 100 m2 alapterületû:100 000/rendszer400 000/rendszer
b) 101-500 m2 alapterületű:200 000/rendszer1 000 000/rendszer
c) 500 m2 feletti alapterületű:400 000/rendszer2 000 000/rendszer
18Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya150 000/rendszer1 500 000/rendszer
19Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt.60 0001 000 000
20Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya40 0001 000 000
21Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása30 0001 000 000
22Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása100 000/fő
23Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért100 000/eltiltott fő
24Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság)100 0001 000 000
25Tűzvédelmi tervfejezet tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező nélküli készítése, a tervezői-, szakértői név hiánya, jogosultság számának, saját kezű aláírásának hiánya100 0001 000 000
26Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott60 0001 000 000
27Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetésérõl a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt100 000/munkavállaló
28Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetésérõl a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt100 000/munkavállaló
29Ha az üzemelteőõ a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A"),   a tűz- és robbanásveszélyes („B"), valamint a tűzveszélyes („C") tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelmérűl100 000500 000
30Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el60 000250 000
31Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban elűírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza60 000200 000
32Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket60 0002 000 000
33A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya100 000/rendszer1 000 000/rendszer
34A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott -hibák igazolt megszüntetésének hiánya50 000/rendszer300 000/rendszer
35Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdőtűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdőtűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el60 000130 000
36A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé30 0001 000 000
37Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte100 0001 000 000
38A tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek mûködőképességének veszélyeztetése100 0001 000 000
39Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét300 0003 000 000
40Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén20 00060 000

A tűzvédelmi hatóság táblázatban megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
A táblázat 1-8., 12-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000,- Ft.
Ha, a mérlegelhető szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot kötelezően ki kell szabni.

 

 

A 273/2011. (XII. 20.) Kormány rendelet a munkavédelmi bírságok kiszabását az alábbiak szerint szabályozza:

MUNKAVÉDELMI BÍRSÁG ÉS A BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÕK TÁBLÁZATA
Hiányosságok / SzorzókAlapösszeg: 50.000,-Ft / súlyosan veszélyeztetett munkavállalóHa a munkavállaló súlyos veszélyeztetésének időtartama bizonyítottan fennállt:Ha a munkáltató mulasztása miatt:A megállapított bírság növelhetõ, ill. csökkenthetõ:
2-4 munkavédelmi normasértés1,5
5-7 munkavédelmi normasértés2,0
8 vagy annál több munkavédelmi normasértés3,0
Munkavédelmi bírság 2 éven belül1,5
Mikro-, kis- és középvállalkozás vagy természetes személy a munkáltató0,8
1 óránál tovább1,3
8 óránál tovább1,5
1 hétnél tovább3,0
1 hónapnál tovább5,0
Fokozott expozíció következett be1,2
Munkabaleset vagy egészségkárosodás következett be1,5
Súlyos munkabaleset következett be3,0
Halálos munkabaleset következett be10,0
Kóroki tényezõkre megadott mérték túllépése a 10%-ot meghaladja1,2
Munkavédelmi normában meghatározott mérték túllépése a 10%-ot meghaladja1,2
A munkáltató nem bízott meg munkavédelmi szakembert1,2
A munkáltatónál nincs biztosítva a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás1,2
II. vagy III. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál hiányzik a kockázatértékelés1,2
A munkavédelmi oktatás nem került megtartásra1,2
A munkáltató nem szervezte meg a munkavédelmi képviselõ választást1,2
A munkáltató nem alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort1,2
A munkavégzés hatókörében tartózkodó személy életét, testi épségét veszélyeztette1,2
A munkáltató tényfeltárást segítõ magatartást tanúsított0,8
A veszélyeztetés megvalósulásában a munkavállaló szabályszegõ magatartása is közrejátszott0,8
A munkáltat a munkavédelmi elõírásoknál szigorúbb intézkedéseket valósít meg0,8