MUNKAVÉDELEM

mv1Minden vállalkozónak, ismernie kell a munkavédelmi feladatait, mert azok nem választhatóak, hanem kötelezőek!

Ha a vállalkozásnak már 1 fő alkalmazottja van, akkor az “1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről” hatálya rá is vonatkozik. Érdemes megelőzni a baleseteket vagy a bírságokat, hiszen azok mind-mind veszteségek a vállalkozásnak.


Az alábbiakban röviden összefoglaltuk a munkavédelmi kötelezettségeket:

1. Munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatása
A munkáltatónak ki kell jelölni valakit a munkavédelmi feladatok ellátására. Ennek a személynek munkavédelmi szakképzettséggel kell rendelkeznie és a vállalkozás létszámától és tevékenységének veszélyességi osztályától függően  és meghatározott óraszámban kell a munkavédelmi szaktevékenységet ellátnia.

2. Munkavédelmi oktatás, és oktatási tematikák kidolgozása
A vállalkozásnak az alkalmazottak részére munkavédelmi oktatást kell tartani, azt dokumentálva. Minden alkalmazott részére munkába állás előtt, időszakosan, és például egy balesetet követően rendkívüli munkavédelmi oktatás szükséges. Az oktatás megfelelő felkészültséggel bárki megtarthatja, de ehhez az oktatási tematikát munkavédelmi szakembernek kell kialakítani.

3. Munkahelyi kockázatértékelés és kémiai kockázatbecslés
A munkahelyen található legfontosabb veszélyeket,  veszélyforrásokat fel kell mérni és azok értékelését írásban kell dokumentálni. Akkor is kötelező ezt elvégezni, ha a munkahelyen veszélyes munkát nem végeznek. (Pl.: irodai munka.) A kockázatértékelés elvégzése munkavédelmi szakképesítéshez kötött.

4. Munkavédelmi szabályzat készítése
Írásos megelőzési stratégia kialakítása szükséges, melyben a vállalkozásra vonatkozó munkavédelmi szabályok, feladatok vannak belefoglalva. Tartalmaznia kell az foglakozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok, munkavédelmi vizsgálatok, egyéni védőeszközök (védőruha, védőital stb.) munkahelyi juttatási rendjét. A munkavédelmi szabályzat elkészítése is munkavédelmi szakképesítéshez kötött.

5. Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása
A munkahelyen történt baleseteket ki kell vizsgálnia a munkáltatónak. Több mint 3 nap munkaképtelenséggel járó munkabalesetekről munkabaleseti jegyzőkönyvet kell felvenni és tárgyhót követő 8-ig be kell küldeni a területileg illetékes Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi Felügyelőségeihez.

6. Együttműködés foglalkozás egészségügyi szolgáltatókkal
Minden munkáltatónak szerződést kell kötnie egy foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval. A munkavállaló egészségügyi alkalmasságát a foglalkozás-egészség­ügyi orvos előzetes, valamint időszakos vizsgálatok alapján álla­pítja meg, a munkavállaló ugyanis csak olyan munkára és csak akkor alkal­mazható, ha a munka ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, foglalkoztatása az egészségét, testi épségét károsan nem befolyásolja, a munkára (külön jogszabályokban meghatározott alkalmassági feltételek sze­rint) al­kalmasnak bizonyult.

7. Veszélyes gépek, eszközök üzembe helyezése
Új vagy használt gép, eszköz vásárlásakor, azok üzembe-helyezését az üzemeltetőnek írásban el kell rendelnie. Ennek előfeltétele a munkavédelmi szempontú üzembe helyezési vizsgálat, mely képesítéshez kötött úgynevezett  munkavédelmi szaktevékenység.

8. Időszakos biztonsági felülvizsgálatok
Az üzembe helyezett veszélyes munkaeszközöket legalább ötévente felül kell vizsgálni. A veszélyesnek nem minősülőket nyilvántartásba kell venni. Ha valamely berendezés balesetet okozott, használatát meg kell tiltani és csak felülvizsgálat után szabad üzembe helyezni. Ez is munkavédelmi szaktevékenység.

9. Gépkönyv és megfelelőségi tanúsítvány beszerzése
A munkavédelmi üzembe helyezéshez CE jellel ellátott gépeknél szükséges a gyártói megfelelőségi nyilatkozat vagy megfelelőségi tanúsítvány, a nem CE jellel nem rendelkező géphez pedig a megfelelőségi tanúsítvány, melyet független, akkreditált minősítő intézet ad ki.

10. CE jelölés teljes folyamatának lebonyolítása
Beazonosítjuk a termékre vonatkozó követelményeket, elvégezzük vagy megszervezzük a szükséges vizsgálatokat és segítünk a szükséges dokumentáció elkészítésében is.

11. Belső munkabiztonsági utasítások készítése és felülvizsgálata
Vállajuk belső technológiára, gépre szabott használati utasítások, kezelési útmutatók elkészítését.

12. Építési-kivitelezési munkahelyeken munkavédelmi koordináció ellátása
Az építési munkaterületeken (ahol általában több munkáltató munkavállalói, egy idő­ben, különböző, munkákat végeznek) a megfelelő együtt­mű­ködés érdekében különösen fontos a koordináció. A 4/2002 SzCsM – EüM rendelet   is kötelezi a mun­kál­ta­tó­kat munkavégzésük összehangolására.

13. Építési munkahelyekre Biztonsági és Egészségvédelmi terv készítése
A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.
A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek az építési folyamat során egymás után, illetve egymással párhuzamosan végzendő munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

14. Szakhatóság előtti érdekképviselet ellátása
Hatósági ellenőrzés alkalmával cégének képviselete, tanácsadás, kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal.